ทำบัญชี

1. ทำบัญชีรายเดือน

ขอบเขตการให้บริการทำบัญชี

 

1.1  ยื่นแบบภาษีประจำเดือน ประกอบด้วย

 

-  จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และยื่นแบบ ภพ.30 กำหนดยื่นไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
-  จัดทำและยื่นภาษีเงินเดือน (ภ.ง.ด.1) กำหนดยื่นไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
-  จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) กำหนดยื่นไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
-  จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) กำหนดยื่นไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
-  จัดทำและยื่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40 กำหนดยื่นไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
-  จัดทำและยื่น ภพ.36 กำหนดยื่นไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
-  จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

 

1.2  ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

 

-  จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) กำหนดยื่นไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันปิดรอบครึ่งปี
-  จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) กำหนดยื่นภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี
-  จัดทำและยื่นงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
-  จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก) กำหนดยื่นภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
-  จัดทำและยื่น กท.20ก ต่อสำนักงานประกันสังคม

 

1.3  ปิดบัญชีประจำปี ประกอบด้วย

 

-  บันทึกรายการค้าประจำเดือน โดยจัดทำสมุดรายวันดังต่อไปนี้
1. สมุดรายวันซื้อ
2. สมุดรายวันขาย
3. สมุดรายวันทั่วไป
4. สมุดรายวันจ่าย
5. สมุดรายวันรับ
-  จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
-  จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
-  จัดทำรายละเอียดประกอบงบแสดงฐานการเงิน
-  ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
-  ให้บริการปรึกษาด้านบัญชีที่ถูกต้อง

     สำหรับค่าบริการในการจัดทำบัญชีประจำเดือน ขึ้นอยู่กับรายการค้าต่อเดือน
และความยากง่ายของธุรกิจ  ค่าบริการเริ่มต้น 2,500 บาท ต่อเดือน
      บริการยื่นขอรหัสเพื่อยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต และ รหัสยื่นงบการเงินต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการ ฟรี

2. ค่าบริการทำบัญชีรายปี

ขอบเขตงาน

 

- บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยโปรแกรมสำเร็จรูป
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
- จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ

อัตราค่าบริการทำบัญชี รายปี

1. งบเปล่า      3,000  บาท
2. จำนวนเอกสารไม่เกิน 20 รายการต่อปี            5,000  บาท
3. จำนวนเอกสารไม่เกิน 50 รายการต่อปี          10,000 บาท
4. จำนวนเอกสารไม่เกิน 150 รายการต่อปี        15,000 บาท

หมายเหตุ ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี

3. เลิกบริษัท

ขอบเขตงาน

 

- บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยโปรแกรมสำเร็จรูป
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
- จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ

  3.1 จดทะเบียนเลิกต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3.2 จัดทำงบการเงินเลิกกิจการ
3.3 จดทะเบียนเลิกต่อกรมสรรพากร
อัตราค่าบริการในกรุงเทพมหานคร   30,000 บาท (ราคาดังกล่าวรวมผู้ตรวจสอบบัญชี)