1.ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท)

1.1 จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

500 บาท

1.2 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

5,000 บาท

1.3 ค่าอากร

400 บาท

1.4 ค่าคัดสำเนาเอกสาร

450 บาท

2.ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท

5,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายการจดทะเบียนบริษัท  

11,350 บาท

ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ล้านบาท จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งบริษัท
5,500 บาท ของทุนจดทะเบียนที่ที่เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท 
ระยะเวลาในการจดทะเบียน 3-5 วันทำการ

อัตราค่าบริการเสริมเพิ่มเติม

1. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ

5,000      บาท (รวมค่าธรรมเนียม)

2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3,000      บาท

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

3,000      บาท

4. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3,000      บาท

5. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากร

3,000      บาท

                               
ข้อมูลที่ต้องใช้การจัดตั้งบริษัทจำกัด
1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)
2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน ,Email
และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ
3. วัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบการกิจการ
4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)
5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
7. อากรแสตมป์ 200 บาท
8. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
9. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
10. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
11. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
12. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
13. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
14. ตราประทับ