จัดตั้งบริษัทจำกัด

 

 

1) ค่าบริการ

 • เขต กรุงเทพ 4,000 บาท
 • เขต ปริมณฑล 5,000 บาท
 • ต่างจังหวัด(ลูกค้ายื่นเอกสารเอง) 3,000 บาท

2) ค่าธรรมเนียม 1,110 บาท

3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

 • ทุน 0-1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียม 500 บาท
 • ทุน 1,000,000 บาท ขึ้นไป ส่วนที่เกิน คิดแสนละ 50 บาท
 • ทุน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 25,000 บาท

4) ค่าธรรมเนียมคิดตามทุน

 • ทุน 0-1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
 • ทุน 1,000,000 บาท ขึ้นไป ส่วนที่เกิน คิดแสนละ 500 บาท
 • ทุน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 250,000 บาท

5) ค่าจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท (กรณี ยื่นทางอินเตอร์เน็ต ฟรี !)

6) จดทะเบียนประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2,000 บาท 
(กรณีทำบัญชีกับเรา ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ฟรี !)

 

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

1) ค่าบริการ

 • เขต กรุงเทพ 2,000 บาท
 • เขต ปริมณฑล 3,000 บาท
 • ต่างจังหวัด(ลูกค้ายื่นเอกสารเอง) 2,000 บาท

2) ค่าธรรมเนียม 500 บาท

3) ค่าธรรมเนียมคิดตามทุน

 • ทุน 0-1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 • ทุน 1,000,000 บาท ขึ้นไป ส่วนที่เกิน คิดแสนละ 100 บาท
 • ทุน 5,000,000 บาท ขึ้นไป ค่าธรรมเนียม   5,000 บาท

4) ค่าจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท(กรณี ยื่นทางอินเตอร์เน็ต ฟรี !)

5) จดทะเบียนประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2,000 บาท
(กรณีทำบัญชีกับเรา ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ฟรี !)