ขอบเขตงานด้านตรวจสอบบบัญชี

  • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี


รายได้ต่อไป

ค่าบริการต่อปี

งบเปล่าไม่ประกอบการ (จัดตั้ง)

5,000           บาท

งบเปล่าไม่ประกอบการ

7,000           บาท

รายได้ไม่เกิน  1,000,000     บาท

11,000         บาท

รายได้ไม่เกิน  5,000,000     บาท

15,000         บาท

รายได้ไม่เกิน  10,000,000   บาท

20,000         บาท

รายได้ไม่เกิน  15,000,000   บาท

25,000         บาท

รายได้ไม่เกิน  20,000,000   บาท

30,000         บาท

รายได้ไม่เกิน  30,000,000   บาท

35,000         บาท

รายได้ไม่เกิน  40,000,000   บาท   

40,000         บาท

รายได้ไม่เกิน  50,000,000   บาท

50,000         บาท

รายได้ไม่เกิน  100,000,000 บาท

80,000         บาท

รายได้มากกว่า 100,000,000  บาท

แล้วแต่ตกลงราคา

                   
ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของรายการทางบัญชีและปริมาณเอกสาร เช่น สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเช่าทางการเงิน เป็นต้น